ЗОЛОТОПОТІЦЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА
Тернопільська область, Чортківський район
Логотип Diia Герб України
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

РЕГЛАМЕНТ роботи Золотопотіцької селищної ради VІІ скликання

Стаття 1. Правова основа діяльності ради

Формування, діяльність, компетенція і функції селищної ради як органу самоврядування, що представляє спільні інтереси територіальних громад сіл Скоморохи, Русилів, Соколів, Сокілець, Губин, Миколаївка, Возилів, Сновидів, Рублин, смт.Золотий Потік, визначаються Конституцією України, Законом України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Законом України „Про статус депутатів місцевих рад”, „Про доступ до публічної інформації ”, іншими законодавчими актами вищих органів державної виконавчої влади, даним регламентом.

Рада є юридичною особою і наділяється Законом України „Про місцеве самоврядування в Україні” та іншими законами, власними повноваженнями, в межах яких діє самостійно і несе відповідальність за свою діяльність відповідно до чинного законодавства.

Стаття 2. Основні принципи діяльності

Діяльність селищної ради, її органів, обраних посадових осіб базується на принципах правової, організаційної та матеріально-фінансової самостійності, колективного, вільного обговорення, а також законності, гласності, відповідальності, підзвітності перед радою, широкому залученні громадян до управління справами, постійному визначенні громадської думки в межах повноважень, визначених чинним законодавством.

Рада підзвітна і відповідальна перед територіальною громадою.

Депутату селищної ради забезпечуються умови для повної і ефективної реалізації його прав і обов’язків, визначених Конституцією України, Законом України „ Про місцеве самоврядування в Україні”, „Про статус депутатів місцевих рад”, цим Регламентом.

Рада діє в умовах державної підтримки та гарантії місцевого самоврядування, користується судовим захистом своїх прав.

Організаційне, правове, інформаційне, аналітичне, матеріально-технічне забезпечення селищної ради , її органів, депутатів здійснює виконавчий апарат селищної ради.

Процедурні питання, що не оговорені у даному регламенті, можуть вирішуватися радою по мірі їх виникнення відповідно до діючого законодавства.

Стаття 3. Порядок затвердження, виконання і внесення змін до Регламенту

Регламент Ради приймається на пленарному засіданні не пізніше, ніж як на другій сесії.

Рішення, прийняті з порушенням Регламенту, не дійсні від моменту внесення до порядку денного сесії питання про їх скасування.

Контроль за дотриманням Регламенту покладається на Золотопотіцького селищного голову, надалі "Голова" та комісію з питань регламенту, дотримання законності, правопорядку, власності, зайнятості населення. Під час пленарних засідань Ради контроль за додержанням Регламенту покладається також на головуючого на засіданні.

Зміни до Регламенту можуть бути внесені за пропозицією депутатів і прийняті більшістю від загального складу депутатів Ради.

Розділ 2. Організація роботи ради

Стаття 4. Планування роботи ради

Діяльність Ради здійснюється відповідно до перспективних планів, які затверджуються Радою на рік (півріччя). Перспективний план роботи визначає головні напрями діяльності ради і її органів, а також організаційні форми вирішення поставлених завдань, містить перелік основних організаційно-масових заходів.

Проект перспективного плану роботи Ради розробляється за допомогою виконавчого комітету Ради, постійними комісіями Ради з урахуванням пропозицій депутатів, органів місцевого самоврядування, а також трудових колективів, громадських організацій, об'єднань, тощо. Перспективний план затверджується на сесії Ради і в десятиденний строк доводиться до відома зацікавлених організацій і службових осіб.

Організація виконання перспективного плану покладається на постійні комісії та секретаря ради. Хід виконання перспективного плану роботи Ради обговорюється на її сесіях, засіданнях постійних комісій. Пропозиції про уточнення або зміни перспективного плану роботи ради розглядаються Радою на вимогу депутатів та постійних комісій.

Плани підготовки чергової або позачергової сесії ради розробляє секретар Ради на підставі рішення про скликання сесії та проекту порядку денного. План затверджується Головою або секретарем ради. Планом визначається перелік документів, які повинні бути розроблені, терміни розробки та відповідальні за цю роботу, а також інші питання, пов'язані з підготовкою і проведенням сесії. За тиждень до початку роботи сесії голови постійних комісій заслуховують інформацію відповідальних осіб про готовність питань, які виносяться на засідання сесії. Рішення про скликання сесії ради доводиться до відома депутатів і населення не пізніше як за 10 днів до сесії, а у виняткових випадках - не пізніше як за день до сесії із зазначенням часу скликання, місця проведення та питань, які передбачається внести на розгляд Ради.

Плани роботи постійних комісій може складатися на поточний рік і затверджуватися на засіданні комісій. План роботи комісій може коригуватися в разі включення до нього позапланових питань за дорученням сесії ради, голови, секретаря ради, за пропозицією членів комісії, інших депутатів. До плану роботи комісії питання включаються після обговорення пропозицій на засіданні комісії, з визначенням строку підготовки питання і відповідального за його підготовку.

Контроль за формуванням і виконанням плану роботи комісій покладається на секретаря ради, який один раз на півроку на початку першого місяця інформує раду про виконання комісіями плану роботи, узагальнює ефективність роботи комісій, вносить пропозиції про доручення сесії ради комісіям, про необхідні кадрові зміни у керівництві комісій тощо.

Стаття 5. Сесія ради

Рада проводить свою роботу сесійно. Сесія складається з пленарних засідань ради, а також засідань постійних комісій. Сесія ради правомочна, якщо в її пленарному засіданні бере участь більше половини депутатів від загального складу селищної ради. У разі неможливості прибуття на сесію депутат зобов’язаний повідомити про це голову до початку роботи сесії (письмово, усно, по телефону).

Розпорядження про скликання чергової сесії доводиться до відома депутатів і населення не пізніш як за 10 днів до сесії, а позачергової не пізніш як за 1 день до сесії із зазначенням часу скликання, місця проведення та питань, які передбачаються внести на розгляд ради. Окрім цього депутатам надсилаються телефонні та СМС повідомлення.

Виключно на пленарних засіданнях ради вирішуються питання зазначені в статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні". На пленарних засіданнях ради можуть вирішуватися й інші питання, віднесені до компетенції органів місцевого самоврядування.

Засідання ради відкривають, ведуть і закривають голова або секретар ради

У разі, якщо голова або секретар ради у двотижневий строк не скликає сесію на вимогу не менш як однієї третини депутатів від загального складу селищної ради, сесія може бути скликана депутатами селищної ради, які становлять не менш як одну третину складу ради або постійною комісією ради

Головуючий на засіданні ради:

 • відкриває, закриває та неупереджено веде засідання, оголошує перерви в засіданнях ради;
 • виносить на обговорення проекти рішень ради, оголошує їх повну назву, редакцію та ініціаторів внесення;
 • інформує про матеріали, що надійшли на адресу ради;
 • організовує розгляд питань;
 • повідомляє списки осіб, які записалися на виступи;
 • надає слово для доповіді (співдоповіді), виступу, оголошує наступного промовця;
 • створює рівні можливості депутатам для участі в обговоренні питань;
 • ставить питання для голосування, оголошує його результати;
 • забезпечує дотримання цього Регламенту всіма присутніми на засіданні;
 • робить офіційні повідомлення, а також ті, які вважає за необхідне оголосити;
 • вживає заходів до підтримання порядку на засіданні;
 • має право виправляти фактичні помилки, допущені у виступах на пленарному засіданні;
 • здійснює інші повноваження, що випливають з цього Регламенту.

При обговоренні звіту голови ради або його особистого питання засідання веде секретар ради або інший депутат за дорученням ради.

Під час засідання ради головуючий на засіданні не коментує і не дає оцінок відносно промовців та їх виступів.

Якщо виступ промовця повторює, що вже виголошували інші промовці під час обговорення даного питання, і головуючий на засіданні вважає, що рада отримала з цього питання достатню інформацію, він може звернутися до промовця з проханням скоротити або закінчити виступ.

У роботі сесії селищної ради беруть участь запрошені. Список запрошених складається робочою групою і погоджується з головою.

У разі необхідності селищна рада може прийняти рішення про проведення закритого пленарного засідання.

Стаття 6. Підготовка і проведення сесії (процедурні правила пленарних засідань)

Сесія ради скликається у порядку, передбаченому ст. 46 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні".

Проекти рішень, розроблені відповідними постійними комісіями селищної ради, оприлюднюються не пізніш як за 10 робочих днів до дати їх розгляду з метою їх прийняття, шляхом розміщення на інформаційному стенді та на офіційному сайті селищної ради, а також в друкованих засобах масової інформації за наявності коштів.

Якщо при роботі над проектом не досягнуто згоди всіх учасників, то на розгляд пленарного засідання сесії ради вносяться одночасно альтернативні проекти рішень або окремі питання розбіжностей по них.

Зміст проекту рішення, його альтернативні варіанти на паперових носіях доводяться до всіх депутатів селищної ради не пізніше ніж за 1 день до розгляду на сесії ради. У випадку позачергової сесії в день пленарного засідання.

Поправки до проекту рішення подані до початку роботи сесії вносяться в письмовій формі. Постійна комісія, відповідальна за підготовку рішення, розглядає, приймає або відхиляє його. Поправки до проекту рішення, що вносяться під час розгляду питання на сесії селищної ради, подаються депутатами в усній або в письмовій формі.

Проект порядку денного сесії готується секретарем ради за пропозиціями депутатів, депутатських груп, постійних комісій, виконавчим комітетом ради. Питання на розгляд ради можуть також вноситись особисто головою. Термінові питання можуть вносити в порядок денний під час сесії за рішенням ради. Проект порядку денного сесії, сформований відповідно до вимог цієї статті, обговорюється і затверджується в цілому більшістю голосів депутатів, присутніх на засіданні. Рішення щодо формування порядку денного приймається більшістю від загальної кількості обраних депутатів.

Пропозиції до порядку денного вносяться у письмовій формі не пізніше як за 5 днів до відкриття чергової сесії. Пропозиції подаються із супровідною запискою і проектами відповідних рішень. Після реєстрації пропозицій секретарем ради їх разом з іншими матеріалами передають у відповідну галузеву комісію ради для розгляду та вироблення по ним висновків. У разі відхилення комісією проекту рішення матеріали повертаються автору із зазначенням мотивів відхилення. Якщо автор не погоджується з висновками комісії, його пропозиція як інформація, включається до проекту порядку денного і при розгляді порядку денного сесії йому надається до 5 хвилин для обгрунтування своєї пропозиції.

Перед початком сесії проводиться реєстрація депутатів, шляхом розпису в журналі реєстрації. Після кожних 2 годин роботи сесії оголошується перерва на 15 хвилин. При необхідності рада може встановити інший порядок роботи. У разі потреби рада може прийняти рішення про проведення пленарного засідання впродовж кількох днів. На початку пленарного засідання надається час для оголошення депутатських запитів, звернень, оголошень.

Пленарне засідання починається з повідомлення голови ради або головуючого на засіданні про кількість присутніх та причини відсутності депутатів. Голова або головуючий на засіданні має право вимагати від депутатів пояснення причин їх запізнення або відсутності на попередніх засіданнях.

Голова ради або головуючий на засіданні надає слово для виступу і стежить за дотриманням встановленого порядку роботи, надає слово для оголошення запитів, заяв і довідок, ставить пропозиції на голосування і оголошує результати. Під час засідань сесії голова або головуючий забезпечує порядок у залі засідань, створює рівні можливості депутатам у обговоренні питань. Він не має права переривати виступи депутатів, окрім тих випадків, коли промовець виступає не з обговорюваного питання, допускає образливі вислови на адресу осіб, організацій, установ чи держав, або перевищує встановлений для виступу регламент. У таких випадках голова (головуючий), після попередження, позбавляє промовця слова.

При обговоренні з одного питання депутат має право взяти слово не більше як двічі. Це обмеження не стосується доповідача з даного питання. Голова (головуючий) надає слово для виступів у порядку черги або попереднього запису.

6.7. При виступах на пленарних засіданнях встановлюються такі орієнтовні обмеження часу:

 • доповідь - до 10 хв.;
 • співдоповіді - до 5 хв. кожна;
 • запитання та відповіді по доповіді та співдоповідях - до 20 хв.;
 • обговорення доповіді - до 15 хв.;
 • виступ в обговоренні - до 3 хв.;
 • повторний виступ - до 1хв.;
 • запитання - до 1 хв.;
 • відповідь на запитання - до 1 хв.;
 • репліка за порядком ведення - до 1 хв.;
 • оголошення, звернення - до 1 хв.;

За згодою сесії Голова (головуючий) може в необхідних випадках продовжити час виступу.

Пропозиції про дострокове припинення обговорення ставиться на голосування після трьох наступних виступів з моменту її надходження. Обговорення припиняється, якщо за це проголосувалобільше половини присутніх депутатів.

Якщо після припинення обговорення один з депутатів наполягає на виступі і його підтримує не менш як 15 депутатів, йому надається до 3 хвилин. Таких виступів може бути не більше двох з одного питання.

Після припинення обговорення перед голосуванням доповідач та співдоповідач мають право на заключне слово до 5 хвилин кожний.

Всі проекти, що надійшли при розгляді питання порядку денного, та зміни і доповнення ставляться на голосування в порядку надходження, якщо депутат не знімає їх перед голосуванням.

На сесії проводиться відкрите або таємне голосування. Бюлетень длятаємного голосуваннявиготовляється секретаріатом сесії ради. Час, місце і тривалість проведення голосування, а також порядок організації голосування встановлюється рішенням лічильної комісії. Лічильна комісія перед початком голосування:

 • одержує від секретаріату список депутатів;
 • забезпечує процедуру таємного голосування.

Бюлетень видається членом лічильної комісії кожному депутату, за який депутат розписується в списку депутатів. Після закінчення голосування лічильна комісія проводить підрахунок голосів і складає протокол про результати голосування. Протокол підписується всіма присутніми членами комісії. В разі порушення процедури голосування сесія може прийняти рішення ради про визначення виборів недійсними.

Кандидат вважається обраним, якщо за нього проголосувало більше від половини загального складу депутатів. Якщо жоден з кандидатів не набрав необхідної кількості голосів, проводиться другий тур голосування по двох кандидатах, які набрали найбільшу кількість голосів. Якщо в першому турі друге місце розділили два або більше кандидатів, або три і більше кандидатів розділили перше місце, між ними проводиться проміжний тур таємного голосування за право участі в другому турі.

На вимогу не менш як 20 депутатів у всіх випадках, окрім виборів посадових осіб проводиться поіменне голосування. Поіменне голосування відбувається за такою процедурою: голова або член лічильної комісії зачитує список депутатів, кожний депутат з місця проголошує "за", "проти", чи "утримався". Голова або член лічильної комісії робить в списку відповідну позначку і підбиває підсумки поіменного голосування. Результати поіменного голосування доводяться до загального відома.

Рішення сесії вважається прийнятим, якщо на пленарному засіданні, правомочному за результатами реєстрації депутатів, за нього проголосувалобільше половини від загального списку депутатів.Рішення сесії вступають в силу з моменту їх підписання головою або головуючим на засіданні.

В разі, коли з певного питання порядку денного проведено голосування, а рішення не прийняте,повторне голосування з цього питання можливе лише після повторного внесення його до порядку роботи ради.

Рішення з процедурних питань приймається більшістю голосів депутатів, присутніх на засіданні ради.Процедурним вважається питання, з якого Рада не приймає окремого рішення ради (як документу).

Таємне голосування вважається таким, що відбулося, якщо кількість депутатів, що взяли участь у голосуванні, більше половини від загального складу ради.

Після затвердження сесією порядку денного секретаріат сесії розробляє порядок роботи сесії, який затверджується рішенням ради. Наприкінці кожного пленарного засідання надається час для розгляду питань "Різне" та питань формування порядку денного наступних пленарних засідань ради.

Для надання слова для виступу депутат подає в секретаріат письмову або усну заяву.

Слово з процедурних питань надається депутату і на його усне прохання.Депутат може виступити з одного питання не більше двох разів.

Сесія та протокол ради ведуться українською мовою.

Сесія ради проводиться гласно. На засіданні ради можуть бути присутні працівники виконавчого комітету ради, запрошені і брати участь в роботі сесії з правом дорадчого голосу. Керівники підприємств, установ, організацій, всіх форм власності, мешканці селища, представники партій, громадських об'єднань та засобів масової інформації можуть знаходитись на засіданні ради.

Запрошені особи не мають права втручатись у роботу сесії, зобов’язані утримуватися від виявлення схвалення чи несхвалення, дотримуватися порядку, виконувати розпорядження головуючого, займають у залі тільки місця, відведені для запрошених. Акредитація запрошених здійснюється, як правило, за 7 днів до початку роботи сесії. Особи, які не є депутатами селищної ради, у випадках порушення встановленого порядку, можуть бути виведені з залу засідань розпорядженням головуючого.

На відкритих засіданнях сесій, уповноваженим працівником виконавчого апарату селищної ради, забезпечується протокольний аудіо- та відеозапис пленарних засідань сесій, за наявності технічної можливості. Рішення про ведення протокольного аудіо- та відеозапису на закритих засіданнях сесій приймається радою окремо.

Під час засідання ради ніхто з учасників засідання не може висловлюватися не отримавши дозволу головуючого на засіданні.
Якщо депутат своєю поведінкою заважає проведенню пленарного засідання сесії, головуючий на засіданні попереджає його персонально і закликає до порядку.

У разі грубого порушення дисципліни або перешкоди у проведенні засідання головуючий може оголосити перерву та покинути своє місце. У випадку, якщо після поновлення засідання безпорядок або порушення порядку ведення продовжується, головуючий має право оголосити засідання закритим.

Розділ 3. Рада, її органи та посадові особи

Стаття 7. Рада і її структура

Структура ради:

1) Золотопотіцький селищний голова об’єднаної територіальної громади;

2) депутати в складі 25 чоловік;

3) секретар ради;

4) постійні комісії ради;

7) виконавчі органи ради;

Формування, діяльність компетенція і функції обраних керівних осіб та основних органів селищної ради визначаються Конституцією України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад», положеннями про виконавчий апарат селищної ради, постійні комісії, іншими законодавчими актами.

Стаття 8. Золотопотіцький селищний голова

Голова несе персональну відповідальність за здійснення наданих йому законом повноважень.

При здійсненні наданих повноважень селищний голова є підзвітним, підконтрольним і відповідальним перед територіальною громадою, відповідальним - перед радою.

Голова не рідше одного разу на рік звітує про свою роботу перед територіальною громадою на відкритій зустрічі з громадянами. На вимогу не менше половини депутатів ради голова зобов'язаний прозвітувати перед Радою про роботу виконавчих органів ради у будь-який визначений ними термін.

Голова має право призупинити рішення ради до повторного розгляду на найближчому засіданні у випадку, якщо рішення ради суперечить чинному законодавству.

Стаття 9. Заступники голови

Заступники голови виконують обов'язки, визначені Головою і несуть персональну відповідальність за стан справ на дорученій їм ділянці роботи.

Заступники голови призначаються на посаду Головою за погодженням з Радою

Заступники голови заявляють про припинення своїх повноважень новопризначеному Голові у день його призначення.

Стаття 10. Секретар ради

Секретар ради обирається за пропозицією Голови з числа її депутатів на строк повноважень Ради та працює в ній на постійній основі.

Секретар ради не може суміщати свою службову діяльність з іншою посадою, у тому числі на громадських засадах (крім викладацької, наукової та творчої роботи в позаурочний час), займатися підприємницькою діяльністю, одержувати від цього прибуток, якщо інше не передбачено законом.

Секретар ради разом з Головою організує діяльність Ради та її органів. Секретар Ради за уповноваженням голови виконує окремі його функції, заміщає голову в разі його відсутності або неможливості здійснення ним своїх обов'язків. Статус Секретаря Ради обумовлюється положеннями ст.50 та 59 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні".

Секретар ради може бути звільнений з посади тільки Радою. Питання про його звільнення може вноситися на розгляд Ради за вимогою не менш як половиною депутатів або головою.

Стаття 11. Постійні комісії ради

Постійні комісії є органами ради, що обираються з числа її депутатів для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до її відання, здійснення контролю за виконанням рішень ради та її виконавчих органів.

Робота постійних комісій Ради організується згідно з Положенням "Про постійні комісії Ради", яке є невід'ємною частиною даного Регламенту.

Стаття 12. Тимчасові контрольні комісії ради

Тимчасові контрольні комісії є органами ради, які обираються з числа її депутатів для здійснення контролю з конкретно визначених Радою питань, що належать до повноважень місцевого самоврядування. Контрольні комісії подають звіти і пропозиції на розгляд ради .

Рішення про створення тимчасової контрольної комісії ради, її назву та завдання, персональний склад комісії та її голову вважається прийнятим, якщо за це проголосувало не менше однієї третини депутатів від загального складу Ради.

Порядок формування, функції та організація роботи тимчасових контрольних комісій Ради регламентуються положеннями Законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про статус депутатів місцевих Рад народних депутатів", Положенням "Про постійні комісії".

Засідання тимчасових контрольних комісій Ради проводяться лише закриті. Депутати, які входять до складу тимчасової контрольної комісії, та залучені комісією для участі в її роботі спеціалісти, експерти, інші особи не повинні розголошувати інформацію, яка стала їм відома у зв'язку з їх роботою.

Повноваження тимчасової контрольної комісії Ради припиняються з моменту прийняття Радою остаточного рішення щодо результатів роботи цієї комісії, а також у разі припинення повноважень Ради, яка створила цю комісію.

Стаття 13. Депутатські групи

Не менш як 7 депутатів селищної ради мають право самостійно об’єднуватися в постійні і тимчасові групи за територіальним чи іншим принципом. Депутатські групи проводять обмін думками з питань, що розглядає селищна рада, інших питань з компетенції селищної ради.

Депутатські групи працюють у контакті з головою селищної ради, постійними комісіями ради, виборцями, трудовими колективами, громадськими організаціями.

Депутатська група створюється на зборах депутатів, які добровільно виявили бажання об’єднатися для спільної роботи. На зборах обирається керівник групи, а при необхідності – заступник і секретар. Створення групи або фракції оформляється протоколом. Протокол про створення групи і списки депутатів, що входять до їх складу, підписуються керівником депутатської групи і передаються в секретаріат сесії.

Подання керівника групи депутатів передається голові селищної ради, який інформує раду на поточній сесії про склад групи та її мету.

Подання керівника групи та інформація голови ради заносяться до протоколу сесії, що означає її автоматичну реєстрацію з цього моменту.

Засідання депутатських груп проводяться по мірі необхідності самої групи для створення загальної думки, пропозиції, спільних дій, визначення шляхів і засобів їх здійснення, обміну інформацією і досвідом, надання взаємної допомоги в депутатській роботі, обговорення інших питань.

Рішення депутатської групи приймаються більшістю голосів і мають рекомендаційний характер.

Групи депутатів, зареєстровані селищною радою, як і постійні комісії, мають право вимагати надання слова з усіх питань порядку денного сесії селищної ради, а при надходженні пропозиції про припинення дебатів наполягати (у встановленому порядку) про надання слова, висувати кандидатури осіб, які уповноважені виступати від імені групи.

За пропозицією групи депутатів за інтересами або за територією розповсюджується підготовлений нею матеріал для депутатів як офіційний документ.

Депутатські групи мають право публікувати в засобах масової інформації плани своєї діяльності і програми.

Плани і програми депутатських груп не повинні суперечити Конституції України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та іншим законодавчим актам.

Депутат Ради може бути одночасно членом тільки однієї депутатської групи

Стаття 14. Пропозиції і зауваження, висловлені депутатами на сесіях Ради

Пропозиції і зауваження, висловлені депутатами на сесіях ради або передані в письмовій формі головуючому на її пленарних засіданнях, розглядаються Радою або за її дорученням постійними комісіями ради чи надсилаються на розгляд підзвітним і підконтрольним органам та посадовим особам, які зобов'язані розглянути ці пропозиції і зауваження у строки, встановлені Радою, і про результати розгляду повідомити безпосередньо депутатів, які внесли пропозиції чи висловили зауваження, а також Раду

Рада та її виконавчі органи забезпечують виконання пропозицій і зауважень депутатів, схвалених Радою, інформують депутатів про реалізацію пропозицій і зауважень, внесених ними на сесіях Ради.

Розділ 5. Акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування

Стаття 15. Акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування

Основними актами органів та посадових осіб місцевого самоврядування є:

 • рішення Ради;
 • рішення виконавчого комітету Ради;
 • розпорядження, накази Золотопотіцького селищного голови;
 • акт депутата.

Акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування з мотивів їхньої невідповідності Конституції або законам України визнаються незаконними в судовому порядку.

Стаття 16. Акти Ради

Рада в межах своїх повноважень приймає нормативні та інші акти у формі рішень.

Поправки до проекту рішення вносяться в письмовій формі.

Робоча група або постійна комісія, яка відповідальна за підготовку рішення, розглядає, приймає або відхиляє його.

Розгляд пропозицій, доповнень, уточнень до проекту рішення ради проводиться після схвалення внесеного проекту рішення постійною комісією або робочою групою, яка здійснює підготовку сесії.

Рішення Ради приймається на її пленарному засіданні, після обговорення, більшістю депутатів від загального складу Ради, крім випадків, передбачених цим Регламентом. При встановленні результатів голосування до загального складу Ради включається Голова, якщо він бере участь у пленарному засіданні, і враховується його голос.

Рішення Ради приймається відкритим (у тому числі поіменним) або таємним голосуванням.

Рішення Ради у п'ятиденний строк з моменту його прийняття може бути зупинено Головою і внесено на повторний розгляд відповідної Ради із обґрунтуванням зауважень. Рада зобов'язана у найближчий термін повторно розглянути рішення. Якщо Рада відхилила зауваження голови і підтвердила попереднє рішення двома третинами депутатів від загального складу Ради, воно набирає чинності.

Стаття 17. Акти виконавчого комітету Ради

Виконавчий комітет Ради в межах своїх повноважень приймає рішення. Рішення виконавчого комітету приймаються на його засіданні більшістю голосів від загального складу виконавчого комітету і підписуються Головою. У разі незгоди Голови з рішенням виконавчого комітету Ради він може зупинити дію цього рішення своїм розпорядженням та внести це питання на розгляд Ради. Рішення виконавчого комітету Ради з питань, віднесених до власної компетенції виконавчих органів Ради, можуть бути скасовані Радою.

Стаття 18. Акти депутата Ради

Депутат, на своєму виборчому окрузі засвідчує факт і видає зацікавленій особі акт депутата, характеристику тощо.

Підпис депутата посвідчує Секретар Ради, а у разі відсутності особа якій це доручено. Підписи депутата та секретаря Ради засвідчується печаткою Ради.

Стаття 19. Підготовка і затвердження бюджету селища, програми соціально-економічного та культурного розвитку селища та цільових програм з інших питань місцевого самоврядування

Порядок складання та використання місцевого бюджету регламентується статтями 61-70 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Бюджетним кодексом України та іншими актами.

Постійна комісія з питань планування та обліку, бюджету, фінансів, власності, соціально-економічного розвитку є головною в Раді з питань опрацювання та підготовки проекту рішення Ради щодо затвердження бюджету та програми соціально-економічного та культурного розвитку. На затвердження Радою проекту програми соціально-економічного та культурного розвитку виноситься постійною комісією з питань планування та обліку, бюджету, фінансів, власності, соціально-економічного розвитку після опрацювання з іншими постійними комісіями Ради.

Підготовка цільових програм з інших питань місцевого самоврядування покладається на відповідні галузеві комісії Ради. На затвердження Радою проекти цільових програм виносяться відповідними галузевими комісіями Ради після опрацювання з постійною комісією з питань планування та обліку, бюджету, фінансів, власності, соціально-економічного розвитку.

Проекти програм вносяться на розгляд виконавчими органами не пізніше як за місяць до розгляду їх на засіданні Ради.

Контроль за ходом виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку, а також цільових програм місцевого самоврядування Рада здійснює як безпосередньо, заслуховуючи доповіді виконавчих органів Ради, так і через постійні комісії відповідно до їх компетенції.

Стаття 20. Прийняття регламенту. Відповідальність за його порушення

Даний регламент приймається, доповнюється, змінюється на сесії селищної ради більшістю депутатів від загального складу ради.

Будь-яка зміна регламенту стає постійною нормою і вноситься до основного тексту.

Зауваження щодо порушення регламенту береться до відома головуючим на засіданні невідкладно. Всі порушення регламенту оголошують на сесії з вказанням осіб, які допустили ці порушення.

Неодноразове порушення регламенту депутатом є підставою для позбавлення його права на виступ по розгляду з того чи іншого питання. Це рішення може прийняти головуючий або рада.

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь